Thay đổi cách tính tiền bhxh cho mức lương với người nghỉ hưu từ 1/1/2018

Tại Hội nghị cung cấp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 7/2017 được tổ chức vừa qua, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ vào quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014, cách tính tiền bhxh sẽ thay đổi từ 1/1/2018.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (hệ số) cùng với các khoản phụ cấp chức vụ (hệ số), phụ cấp thâm niên vượt khung (tỷ lệ %), phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) (tỷ lệ %) trên cơ sở mức mức lương cơ sở do Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 01/01/2018, sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tiền bhxh, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu cho người lao động.

Cụ thể lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu từ năm 2019, đủ 18 năm và nghỉ hưu từ năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu từ năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu năm 2022 trở đi. Nội dung này thay đổi đối với lao động nam vì trước năm 2018 lao động là nam chỉ cần đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đã được tính bằng 45%.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi nếu có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội người lao động (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo lời ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc trung tâm truyền thông bảo hiểm xã hội Việt Nam nội dung này chỉ thay đổi với lao động nữ, vì trước đây, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm sau khi đạt tỷ lệ 45% lao động nữ được tính thêm là 3%.

Như vậy, lao động nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi phải có đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa 75% (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa 75%); lao động nam nghỉ hưu năm 2018 phải đủ 31 năm đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu năm 2019 phải có đủ 32 năm, nghỉ hưu năm 2020 phải có đủ 33 năm, nghỉ hưu năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (so với trước năm 2018 thì chỉ cần có đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa 75%).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến những người lao động nam chưa đạt đủ số năm cần thiết để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75% và ảnh hưởng đến mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *